Hlavička
 Vedenie školy Hardvér Odbory Mapa Fotogaléria Kontakt CISCO          

Pokyny pre žiakov OV

ME, MT, TIT, GDM, MPS, PM
Riaditeľ: Ing. Roman Murgaš 4341200, mobil: 0903 826 278
Študijné oddelenie: Martina Prétiová 4341222, fax: 4341341
Správca siete : Bc. Radoslav Sanitra 4341504
Zástupca pre TV:  Ing. Miriam Popovičová 4136331, 4341401, mobil: 0903 806 439
Poverený vedúcim OV: Ondrej Ruman 4136331, 4341304, mobil: 0915 653 646
Vedúci internátov: Mgr. Ján Vlček 41341210, mobil: 0903 225 584

Študijné odbory:

   • 2697 4  Mechanik elektrotechnik
   • 3774 4  Mechanik telekomunikácií  
03 informačné a telekomunikačné technológie
   • 3778 4  Technik informačných a telekomunikačných technológií
   • 3447 4  Grafik digitálnych médií
   • 2682 4  Mechanik počítačových sietí

Praktické vyučovanie – časový rozpis

Začiatok vyučovania: 07:40 hod.
Prestávka: 09:10 – 09:25 hod.
Pokračovanie vyučovania: 09:25 – 11:40 hod.
Prestávka: 11:40 – 11:55 hod.
Ukončenie vyučovania: 12:40 hod.            1. a 2. ročník
Ukončenie vyučovania: 13:25 hod.            3. a 4. Ročník

    Žiaci učebnej skupiny nastupujú do dielní najneskôr 5 min. pred začiatkom vyučovania primerane ustrojení. Každý žiak je vopred oboznámený s potrebou použitia pracovného odevu,  preto si za škodu spôsobenú na svojom bežnom odeve, v dôsledku nedodržania tohto pokynu, zodpovedá sám!!!

Uvoľnenie žiakov z vyučovania   

Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania (denne od 07:15 do 07:40 hod.)

    Ak dôvody nie sú vopred známe, zákonný zástupca žiaka je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti na vyučovaní.

    Po nástupe žiaka na vyučovanie je tento povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy písomné ospravedlnenie so všetkými náležitosťami.

    Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám rovnakým postupom a spôsobom.

Telefonický kontakt na majstrov odbornej výchovy

Flimel Jozef Bc.  048 434 1301 Izrael Filip  048 434 1310
Pagáč Martin Bc.  048 434 1302 Petržel Jozef  048 434 1311
Zborovňa majstrov/eriek  048 434 1303 Flimel Jozef Bc.  048 434 1314
Ruman Ondrej  048 434 1304 Štubňa Ľubomír Bc.  048 434 1315
Hambálková Krista Bc.  048 434 1305 Lichý Miloslav Bc.  048 434 1316
Vilhanová Vlasta Bc.  048 434 1306 Salaj Marián Ing.  048 434 1317
Weissová Ľudmila Mgr.  048 434 1307 Píš Vladimír Mgr.  048 434 1318
Popovič Martin  048 434 1308 Hanková Iveta Bc.  048 434 1319


Designed by Pegy@2008